اصول حسابداری پیمانکاری

اصول-حسابداری-پیمانکاری اصول حسابداری پیمانکاری فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 107
حجم فایل: 93
قیمت: : 2500 تومان

بخشی از متن:
پیشگفتار:
تدوین مطالبی دربارة نحوة حسابداری انواع فعالیت های اقتصادی از یک سو، بر دانش پیشرفته و امروزین حسابداری متکی و از سوی دیگر ، با شرایط خاص، عرف تجاری و قوانین حاکم بر فعالیت های اقتصادی در ایران منطبق باشد یکی از زمینه های ضروری پژوهشی است که می تواند کاربرد روش های پیچیدة حسابداری را آسان  ساخته و در عین حال خدمات حسابداری در سطوح مختلف را کارآمدتر نماید علاوه بر این، پژوهش هایی از این دست، امکانات گسترش، رواج و فراگیری، اصول و ضوابط حرفه ای را افزایش داده و کار حسابداری واحدهای تجاری را در مجموع بهبود می بخشد امروزه مؤسسات عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیر: راه سازی، سد سازی، احداث ساختمان، تاسیسات، کشتی سازی، هواپیما سازی و ساخت قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد پیمان به مؤسسات پیمانکاری واگذار می کنند.

فهرست مطاب:
پیشگفتار
فصل اول: عملیات پیمانکاری
- ارکان اصلی عملیات پیمانکاری
- انواع قرارداد های پیمانکاری
- مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری
- مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح
- ارجاع کار به پیمانکار
- انعقاد قرار داد با پیمانکار
- اجرای کار ( شروع عملیات )
- خاتمه کار
- سازمان بر اساس وظایف ( سازمان کار کروی )
فصل دوم : حساب های شرکت پیمانکاری ایران بتون ساز
دارائی های جاری
- بانک و صندوق
- تخواه گردان ها
- حساب های دریافتنی
- حساب ذخیرة مطالبات مشکوک الوصول
- اسناد دریافتنی
- پیش پرداخت ها
- سپرده حسن انجام کار
دارارئیهای ثابت
- دارائیهای ثابت مشهود
- داراییهای ثابت نا مشهود
بدهی های جاری
- حسابهای پرداختنی
- اسناد پرداختنی
- پیش دریافت ها
بدهی های بلند مدت 
- سرمایه
- در آمدها
- هزینه ها
- حساب پیمان
- حساب کار گواهی شده
فصل سوم: روش های تداول حسابداری پیمانکاری
- روش کار تکمیل شده
- روش درصد پیشرفت کار
- ذخیرة لازم برای زیان های قابل پیش بینی
- دعاوی و تغیرات ناشی از قراردادهای پیمانکاری
- تعیین سود پیمان تکمیل شده
- انتقال سود و بستن حساب پیمان تکمیل شده
- محاسبة صود پیمان نا تمام
- نحوة محاسبه و پرداخت دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه
- نحوه محاسبات استحلاک تموال ، ماشین آلات و تجهیزات
فصل چهارم: مالیات پیمانکاری
- مالیات مقملوع
- مالیات بر در آمد پیمانکاری
- در آمد مشمول مالیات پیمانکاری
- مالیات موسسات پیمانکاری
- شرکت های سهامی
- نحوة نگهدای حساب های مالیاتی
- پیش پرداخت مالیات
- مالیات قطعی پیمان ها
- ذخیرة مالیات بر در آمد
فصل پنجم: گزارش های مالی
- ترازنامه
- جدول بهای تمام شدة‌کار در جریان ساخت
- گزارش های عملیاتی
- گزارش پیشرفت کار
- صورت حساب صودو زیان
- تراز آزمایشی

خلاصه ای از نکات مهم پروژه به شرح زیر می باشد:
1- مراحل انجام عملیات پیمانکاری
2- حسابهای شرکت پیمانکاری
3- روش های متداول حسابداری پیمانکاری
4- مالیات پیمانکاری
5- گزارش های مالی
6- صورت مسئلة پیمانکاری

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
/ 0 نظر / 27 بازدید